Program Rewitalizacji Gminy Supraśl

Dodana: 7 listopada 2016
Zmodyfikowana: 5 lutego 2018

5261 Obwieszczenie Burmistrza Supraśla o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

................................................................

Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji

 

Burmistrz Supraśla zawiadamia, że w terminie od  07.11.2017 do 20.11.2017 odbędą się konsultacje projektu dokumentu pn. :

 

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Supraśl na lata 2017-2023.

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl na lata 2017-2023 poprzez zgłoszenie uwag i opinii.

Konsultacje odbędą się w dniach od 07.11.2017 r. do 20.11.2017 r. 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z formularzem uwag i opinii zostanie udostępniony w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Supraślu w godzinach pracy Urzędu, jak też w wersji elektronicznej na stronie internetowej oraz BIP Gminy.

W ramach konsultacji społecznych w dniu 14.11.2016 r. (wtorek) zostanie także uruchomiony Punkt Konsultacyjny w Urzędzie Miejskim, w godzinach pracy Urzędu, gdzie będzie można zapoznać się z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji, a wykonawca dokumentacji udzieli pomocy w wypełnianiu formularza uwag i opinii.

Ewentualne zapytania w sprawie konsultacji społecznych można kierować telefonicznie pod nr 607 428 688 lub drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@suprasl.pl.
Wyniki konsultacji zostaną udostępnione niezwłocznie po ich zakończeniu na niniejszej stronie internetowej Gminy Supraśl w zakładce Rewitalizacja oraz na profilu facebookowym.

Zapraszamy do współtworzenia Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl!

LPR - PROJEKT (kliknij)

Formularz konsultacji i opinii(kliknij)

-----------------------------------------------------

Szanowni Państwo, w związku z przystąpieniem do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl na lata 2017-2023 prosimy uprawnionych beneficjentów, tj.: 

a) jednostki samorządu terytorialnego,

b) jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną ,

c) jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione w pkt. b ,

d) wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,

e) towarzystwa budownictwa społecznego ,

f) organizacje pozarządowe,

g) kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych 

h) instytucje kultury ,

i) LGD ,

j) zakłady lecznictwa uzdrowiskowego (podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych DZ.U. z 2012 poz. 651 z późn. zm.) ,

k) podmioty lecznicze,

 bazując na wskazanych obszarach rewitalizacji, tj. : 

1.       Supraśl II (na południe od ulicy Białostockiej), w którego skład wchodzą ulice:

11-go Listopada, 3-go Maja, Al. Niepodległości, Cieliczańska, Dolna, Konarskiego, Konopnickiej, Kościelna, Ks. Bujnowskiego, Ks. Piotrowskiego, Lewitówka, Nowa, Mareckiego, Nowy Świat, Ogrodowa, Os. Robotnicze, Piłsudskiego, Pl. Kościuszki, Posterunkowa, Sidorowicza, Słowackiego, Spółdzielcza, Szkolna, Świerkowa, Topolowa, Żwirki i Wigury.

2.       Sobolewo: ul. Henrykowska, ul. Sobolewska z częścią Szosy Baranowickiej.

Prosimy o podanie planowanych przez Państwa projektów – przedsięwzięć rewitalizacyjnych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 

W związku z powyższym należy wypełnić załączoną w pliku fiszkę projektową. Aby dane przedsięwzięcie mogło ubiegać o środki z w/w programu musi znaleźć na liście projektów umieszczonej w GRP.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji projektu przez Zespół ds. rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

                Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 5 października 2017 r. w następujących formach:

1.      Drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@supraśl.pl wpisując w tytule:

„Fiszka projektowa – rewitalizacja”

2.      Drogą korespondencyjną na adres Urzędu  Miejskiego w Supraślu  ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl lub filii Urzędu w Zaściankach ul. Szosa Baranowicka 58/4.

3.       Bezpośrednio do Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Supraślu w godzinach pracy Urzędu. 

Harmonogram spotkań konsultacyjnych:

1.      21 września (czwartek) – Dom Ludowy w Supraślu, w godz. 16.00-18.00.

2.      28 września (czwartek) – Sobolewo, w godz. 16.00-18.00.

 

Zapraszamy do współtworzenia Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl.

------------------------------------------------------------------

Raport podsumowujący konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Supraśl (kliknij)

Załącznik 1 Sobolewo (kliknij)

Załącznik 2 Supraśl (kliknij)

Supraśl, dnia 23 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Supraśla z dnia 23 maja 2017r.

    Zgodnie z art. 6 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Supraśla zawiadamia, że w dniach od 01 czerwca 2017  r. do dnia 30 czerwca 2017 r.  przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Supraślu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

    Projekt uchwały Rady Miejskiej w Supraślu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami i formularzem konsultacyjnym dostępny jest na stronie www.suprasl.pl w zakładce Rewitalizacja oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

    Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Supraślu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji będą przeprowadzone w następujących formach:

1.       Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć: 
a. drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@suprasl.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji” 
b. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Supraślu, w Urzędzie Miejskim w Supraślu w godzinach pracy Urzędu.

2.       Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Supraślu w godzinach pracy Urzędu, drogą korespondencyjną na adres Urzędu  Miejskiego w Supraślu  ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl lub filii Urzędu w Zaściankach ul. Szosa Baranowicka 58/4 lub bezpośrednio do Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Supraślu w godzinach pracy Urzędu.

3.       Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające omówienie zasad wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Supraśl, a także przedstawienie uwag, opinii w formie dyskusji i warsztatów. Spotkania odbędą się w terminach:

a.       6 czerwca 2017 roku o godz. 18.00 w Sobolewie, Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej, ul. Szosa Baranowicka 94.

b.      8 czerwca 2017 roku o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58.

Uwagi do projektu uchwały można składać w terminie od 01 czerwca  2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

    Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

1.       mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; 

2.       mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

3.       podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą; 

4.       podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5.       jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6.       organy władzy publicznej; 

7.       podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

    Burmistrz Supraśla zaprasza wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach oraz do włączenia się w proces rewitalizacji Gminy Supraśl.

UWAGA: Przedłużenie terminu do 19 października 2017 r.

 

Nabór propozycji przedsięwzięć w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl został przedłużony do dnia 19 października 2017 r.

 

ZałącznikWielkość
uchwala.pdf798.96 KB
obwieszczenie.pdf374.74 KB
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.pdf2.77 MB
w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.pdf155.02 KB
Publikacja mapy 24.05.2017.pdf2.25 MB
Publikacja uchwały 24.05.2017.pdf1.5 MB
Zalacznik_nr 2_Sobolewo_v6.pdf1.74 MB
Zalacznik_nr1_Suprasl_v6 23 05 17.pdf2.09 MB
Zalacznik_nr1_Sobolewo_v5 (2).pdf1.74 MB
Zalacznik_nr1_Suprasl_v6 23 05 17.pdf2.09 MB
fiszka projektowa Supraśl wzór.pdf471.45 KB
konsultacje LPR Supraśla.pdf322.08 KB